علامت متغیر $ با $$ در php- قسمت 6

$ var (یک دلار) یک متغیر عادی با نام var است که هر مقدار مانند رشته، عدد صحیح، شناور و غیره را ذخیره می کند.
$ $ var (دو دلار) یک متغیر مرجع است که مقدار متغیر $ در داخل آن را ذخیره می کند.
برای درک تفاوت بهتر، بیایید نمونه هایی را ببینیم.

Output:
PHP $ and $$ variables 1
در مثال فوق، ما یک متغیر x به عنوان abc اختصاص داده ایم. مقدار متغیر مرجع x$$ به عنوان 200 تعیین می شود.
حالا مقدار متغیر های  x, $$x and $abc$ را چاپ کرده ایم.
مثال 2

Output:
PHP $ and $$ variables 2
در مثال فوق، ما یک مقدار را به متغیر x به عنوان U.P اختصاص داده ایم. مقدار متغیر مرجع $$x به عنوان Lucknow تعیین شده است.
حالا مقدار دو متغیر  و یک رشته را چاپ کرده ایم.
مثال 3

Output:
PHP $ and $$ variables 3

در مثال بالا، ما یک مقدار را به نام متغیر cat اختصاص داده ایم. مقدار متغیر مرجع  {name$}$ به عنوان dog و  {{ name$}$}$ به عنوان monkey تعیین شده است.
حالا به شکل زیر مقادیر هر متغیر  را می نویسیم
$name, ${$name}, $Cat, ${${$name}} و $Dog


برچسب‌ها:, , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.