علامت ها در php قسمت 10

 
پی اچ پی مانند هر زبان برنامه نویسی دیگری از علایم و نشانه هایی برای انجام عملیات روی متغیر ها و توابع و … استفاده می کند جهت آشنایی بیشتر به مثال زیر دقت کنید .

به علامت جمع بین 10 و 20 توجه کنید   ، + یکی از علایم یا در اصطلاح اپراتور های php است .
 

اپراتورهای پی اچ پی می توانند به صورت زیر طبقه بندی شوند:
اپراتورهای ریاضی
اپراتورهای مقایسه
اپراتورهای بیتی
اپراتورهای منطقی
اپراتورهای رشته
اپراتورهای افزایش / کاهش قیمت
اپراتورهای آرایه
نوع اپراتورها
اپراتورهای اجرایی
اپراتورهای کنترل خطا
اپراتورهای تخصیص
اولویت اپراتورهای پی اچ پی
در جدول زیر علایم پی اچ پی با اولیت های آنها آمده است .
Operators اطلاعات اضافی انتصاب یا وابستگی عملگر
clone new clone and new ندارد
[ array() left
** ریاضی right
++ — ~ (int) (float) (string) (array) (object) (bool) @ increment/decrement and types right
instanceof types ندارد
! منطقی (negation) right
* / % ریاضی left
+ – . ریاضی و پیوند رشته left
<< >> اپراتورهای بیتی (shift) left
< <= > >= مقایسه ای non-associative
== != === !== <> مقایسه ای non-associative
& بیتی AND left
^ بیتی XOR left
| بیتی OR left
&& منطقیAND left
|| منطقیOR left
?: سه گانه left
= += -= *= **= /= .= %= &= |= ^= <<= >>= => ریاضی right
and منطقی left
xor منطقی left
or منطقی left
, کاما (comma) left


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.