نحوه استفاده آی فریم Iframe ق11

Iframe برای نمایش یک صفحه وب تو در تو  (یک صفحه وب در یک صفحه وب دیگر) استفاده می شود.

بیشتر بخوانید